1. Tòa nhà  2. Nhà máy sản xuất  3. Công nghiệp nặng 4. Dầu khí 5. Trung tâm dữ liệu 6. Điện lực